Бележењето на планинарските патеки е активност која се спроведува од Федерација на планинарски спортови на Македонија. Тоа е спектар на професионални услуги кој создава одржливи модел на управување со планинарските и рекреативните патеки, како и обука на стручни лица за одржување на истите. Планините се отворен простор, без оглед на националната, етничката, расната, половата или било која друга припадност на посетителите. Движењето во планините не е само физичка активност, тоа е извор на етички, естетски, образовни, културни и духовни вредности.


ПРИРАЧНИК ЗА МАРКАЦИСТИ

Posted in БИБЛИОТЕКА.